Metaaldetectors bij Detector Plaza

We bieden alle leden van dit forum een korting van 5% op ons assortiment.
Om de korting te verzilveren gebruikt u tijdens het afrekenproces
de volgende kortingscode: MBCKORT5
Nieuwe artikelen (introductie of beperkt leverbaar), Accessoires of
Aanbiedingen (bijv. artikelen waarbij gratis
accessoires worden gegeven) kunnen hiervan worden uitgezonderd.

Auteur Topic: Gaat er iets veranderen in de toekomst  (gelezen 3034 keer)

Jozef

 • Gast
Gaat er iets veranderen in de toekomst
« Gepost op: december 20, 2011, 11:55:13 am »


LTO Noord en Drentse overheden beschermen archeologisch erfgoed
donderdag 15 december 13:35
Beilen - Met het opgraven van een convenant symboliseerden gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe, Arend Steenbergen van LTO-Noord en burgemeester Jan Broertjes van Midden-Drenthe namens de Drentse gemeenten de samenwerking om zorgvuldig om te gaan met het archeologisch erfgoed in agrarische gebieden.

De betrokken wethouders, de gedeputeerde en de LTOvoorzitter ondertekenden op donderdag 15 december 2011 in het gemeentehuis in Beilen hierover aansluitend het convenant. Hiermee heeft Drenthe een voorbeeldfunctie in Nederland.

Alle betrokken partijen hechten grote waarde aan het effectief beschermen van het archeologisch bodemarchief als kennisbron van ons verleden. Zij zijn verheugd dat er overeenstemming is bereikt over de spelregels rond werkzaamheden op landbouwgrond. Hierbij stond de vraag centraal hoe normaal landbouwkundig gebruik zich verhoudt tot het voldoende beschermen van zowel de te verwachten als zeker aanwezige archeologische waarden.

Voor de agrarische sector betekent het convenant dat niet meer voor elke grondbewerking die dieper gaat dan de bouwvoor (van 30 cm) bij de gemeente een omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd of archeologisch onderzoek nodig is. Zo is voor de aanleg van drainage geen vergunning nodig, tenzij het om een es gaat of een bekend archeologisch monument.
Met het convenant spreken de partijen de intentie uit zich in te zetten om de afgesproken spelregels te verankeren in de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen en het beleid over het Drents archeologisch erfgoed. Het convenant vormt tevens de basis voor het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van het archeologisch bodemarchief door de agrarische sector en de overheden.

Het convenant is ondertekend door de gemeenten Aa en Hunze (J.J. Wiersum), Assen (A. Smit), Borger-Odoorn (J. Bruintjes), Coevorden (R. Wilting), De Wolden (J. ten Kate), Hoogeveen (A.W. Hiemstra), Meppel (A.H.J. Dohle), Midden-Drenthe (J. Pit), Noordenveld ( J. Kemkers), Tynaarlo (H. Kosmeijer) en Westerveld (K.H. Smidt), de provincie Drenthe (R.W. Munniksma) en LTO Noord (A.A Steenbergen).

edwin666

 • 1000+ Berichten
 • *******
 • Berichten: 1685
 • wat hebben we toch een mooie hobbie....
(Geen onderwerp)
« Reactie #1 Gepost op: december 20, 2011, 16:01:08 pm »
wat betekent dit voor ons? grtz edwin
zoekt en gij zult vinden....

Piscator

 • 150+ Berichten
 • ****
 • Berichten: 188
(Geen onderwerp)
« Reactie #2 Gepost op: december 20, 2011, 18:36:04 pm »
Convenant
Archeologisch erfgoed in landbouwkundig gebruik
Partijen
Gedeputeerde Staten van Drenthe
Colleges van Burgemeester en Wethouders van Drentse gemeenten
Land en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Drenthe
Partijen hebben vastgesteld dat er in het verlengde van het Europese Verdrag van Valletta en
de daarop geënte Nederlandse wetgeving, ook in Drenthe grote waarde wordt gehecht aan het
effectief beschermen van het archeologisch bodemarchief als kennisbron van ons
gemeenschappelijk verleden. Om dit streven te doen slagen zijn draagvlak voor en praktische
toepasbaarheid van regels essentiële randvoorwaarden.
Om inhoud te geven aan een werkbaar pakket aan regels, toegesneden op agrarische
activiteiten, is overleg gevoerd tussen partijen. Hierbij zijn de tot dusver gehanteerde
ruimtelijke uitgangspunten ter bescherming van archeologische waarden en verwachtingen
vanuit de verschillende invalshoeken en belangen tegen het licht gehouden.
Op basis van een analyse van de gevoelde knelpunten zijn partijen er in geslaagd consensus te
bereiken over de te hanteren spelregels rond agrarisch handelen op landbouwgrond. Hierbij
stond de vraag centraal hoe normaal landbouwkundig gebruik zich verhoudt tot het voldoende
beschermen van zowel de te verwachten als zeker aanwezige archeologische waarden.
Partijen zijn het er over eens dat een aantal grondbewerkingen, ondanks dat ze dieper gaat dan
de bouwvoor van 0,3 meter, niet of nauwelijks van invloed is op de mogelijkheid om het
(eventueel) aanwezig archeologisch bodemarchief te kunnen lokaliseren, te onderzoeken
en/of in situ (in de bodem) te behouden.
Het gaat hierbij om grondbewerkingen in de vorm van het aanbrengen van drainage alsmede
niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een verdichte
bodemstructuur (woelen) tot maximaal 10 cm onder de bouwvoor van 0,3 m.
De details van de voorgestelde regels zijn in een bijlage bij dit convenant beschreven.
Ondertekenende Partijen stellen vast dat genoemde consensus aanleiding vormt om op het
terrein van ruimtelijke verankering van de bescherming van archeologische waarden en
verwachtingen, met de uniforme uitgangspunten uit dit convenant inhoud te geven aan de
uitwerking van de Provinciale Omgevingsverordening en bij gemeentelijke
bestemmingsplannen.
Voor Partijen vormt dit convenant tevens de basis voor het gezamenlijk uitdragen van het
belang van bescherming van het archeologisch bodemarchief naar de agrarische sector in
Drenthe.
2
Gedeputeerde Staten van Drenthe
Dhr. R.W. Munniksma, gedeputeerde
Colleges van Burgemeester en Wethouders van Drentse gemeenten
Aa en Hunze
Dhr. J.J. Wiersum, wethouder
Assen
Dhr. J. Kuin, wethouder
Borger-Odoorn
Dhr. J. Bruintjes, wethouder
De Wolden
Dhr. J. ten Kate, wethouder
Hoogeveen
Dhr. A.W. Hiemstra, wethouder
Meppel
Dhr. A.H.J. Dohle, wethouder
Midden-Drenthe
Dhr. J. Pit, wethouder
Noordenveld
Dhr. J. Kemkers, wethouder
Tynaarlo,
Dhr. H. Kosmeijer, wethouder
Westerveld
Dhr. K.H. Smidt, wethouder
Land en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Drenthe
Dhr. A.A. Steenbergen, voorzitter
Beilen, 15 december 2011
PETER
>>  DeepTech Vista Smart  <<

>>  Minelab Equinox 800    <<

Piscator

 • 150+ Berichten
 • ****
 • Berichten: 188
(Geen onderwerp)
« Reactie #3 Gepost op: december 20, 2011, 18:36:35 pm »
Het gaat dus juist om een verruiming van de regels voor agrariers
PETER
>>  DeepTech Vista Smart  <<

>>  Minelab Equinox 800    <<

Piscator

 • 150+ Berichten
 • ****
 • Berichten: 188
(Geen onderwerp)
« Reactie #4 Gepost op: december 20, 2011, 18:38:45 pm »
1
Bijlage
bij Convenant Archeologisch erfgoed in landbouwkundig gebruik
A. Definitie ‘normaal landbouwkundig gebruik in relatie tot archeologisch erfgoed’
Hiertoe behoren:
- Grondbewerking tot een diepte van 30 cm onder maaiveld
(= gemiddelde bouwvoor).1
- Niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van de
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 10 cm onder de bouwvoor.
- Het aanbrengen van drainage, tenzij het gaat om Essen en AMK-terreinen2 of
anderszins bekende archeologische vindplaatsen op de gemeentelijke
archeologiekaarten.
Hiertoe behoren in ieder geval niet:
- Diepploegen en mengwoelen dieper dan 30 cm, afgraven dieper dan 30 cm,
egaliseren van natuurlijk reliëf, ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten,
het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, waarbij stobben worden
verwijderd.3
B. Uitwerking regels voor archeologie in Bestemmingsplannen, aangaande gebieden
met een agrarische bestemming
Situatie 1
AMK- gebieden/terreinen en overige terreinen die op de gemeentelijke archeologische
waarden- en verwachtingenkaart staan waarvan reeds bekend is dat er archeologische
waarden aanwezig zijn
Regime
- Er geldt in beginsel geen vrijstelling van onderzoek in relatie tot de oppervlakte
die mogelijk wordt verstoord.4
1 De bouwvoor wordt door archeologen als verstoord beschouwd, dat wil zeggen dat hier geen archeologische
verwachting meer aan wordt toegekend.
2 AMK staat voor Archeologische Monumentenkaart Drenthe. Hierop staan alle bekende archeologische
terreinen (monumenten) van de provincie Drenthe aangegeven (1218 in totaal, s.v.z sept. 2011), waaronder ook
de rijks archeologische monumenten (149 in totaal). De AMK-terreinen zijn integraal op de gemeentelijke
archeologiekaarten overgenomen.
3 De verschillende activiteiten kunnen niet gestapeld worden.
4 Uitzondering hierop zijn de historische dorpskernen (dat zijn AMK-terreinen van hoge archeologische
waarde). Hier kunnen gemeenten een oppervlakte-onderzoeksvrijstelling in hun beleid opnemen. Deze
vrijstelling verschilt per Drentse gemeente.
2
- Vrijstelling van de onderzoeksplicht voor grondbewerking tot 30 cm beneden
maaiveld op gronden met een agrarische bestemming.
- Vrijstelling van de onderzoeksplicht voor niet-bodemkerende werkzaamheden
ten behoeve van het oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot
maximaal 10 centimeter onder de bouwvoor.
- Vergunningplicht / onderzoeksplicht voor het aanplanten van bomen of een
houtig gewas voor zover het gaat om planten waarvan zeker is dat bij de oogst
van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper
dan 30 cm zal worden geroerd.
- Vergunningplicht / onderzoeksplicht geldt voor het aanbrengen van drainage,
diepploegen en mengwoelen dieper dan 30 cm beneden maaiveld,
afgraven dieper dan 30 cm beneden maaiveld, egaliseren van natuurlijk reliëf,
ontginnen en het aanleggen of vergraven van sloten.
Situatie 2
Gebieden met een archeologische verwachtingswaarde (middel of hoog) niet zijnde
Essen
Regime
Niet-vergunningplichtig / onderzoeksplichtig zijn:
- Grondbewerking tot 30 cm beneden maaiveld op gronden met een agrarische
bestemming.
- Niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 10 centimeter onder
de bouwvoor.
- Het aanbrengen van drainage.
Vergunningplicht / onderzoeksplicht geldt voor:
- Het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten
waar bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de
bodem dieper dan 30 cm zal worden geroerd.5
- Diepploegen en mengwoelen dieper dan 30 cm beneden maaiveld, afgraven
dieper dan 30 cm beneden maaiveld, egaliseren van natuurlijk reliëf,
ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten, indien de oppervlakte groter is
dan de in de betreffende gemeente geldende oppervlakteonderzoeksvrijstelling.
6
5 Dit voorschrift richt zich expliciet op nieuwe situaties en heeft binnen de boomkwekerijsector tot gevolg dat
alleen het segment van de laan- en parkbomen in voorkomende gevallen aan vergunningplicht zal worden
gebonden.
3
Situatie 3
Gebieden met een archeologische verwachtingswaarde (midden of hoog) zijnde Essen
Regime
Niet-vergunningplichtig / onderzoeksplichtig zijn:
- Grondbewerking tot 30 cm beneden maaiveld op gronden met een agrarische
bestemming.
- Niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een
verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 10 centimeter onder de
bouwvoor.
Vergunningplicht / onderzoeksplicht geldt voor:
- Het aanbrengen van drainage.7
- Het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten
waar bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de
bodem dieper dan 30 cm zal worden geroerd.8
- Diepploegen en mengwoelen dieper dan 30 cm beneden maaiveld, afgraven
dieper dan 30 cm beneden maaiveld, egaliseren van natuurlijk reliëf,
ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten, indien de oppervlakte groter is
dan de in de betreffende gemeente geldende oppervlakteonderzoeksvrijstelling.
9
Beilen, 15 december 2011
6 Zie voor de gehanteerde oppervlakte-onderzoeksvrijstelling in archeologische verwachtingsgebieden de
desbetreffende gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart. Deze vrijstelling wordt door de gemeenten
individueel vastgesteld.
7 De aanvraag voor de vergunning dient vergezeld te gaan van een rapport waarin de waterhuishoudkundige
noodzaak voor drainage wordt aangetoond.
Bij het aanvragen van een (Omgevings)vergunning voor de aanleg van drainage op een es, gaat het niet om de
direct te verstoren m2 maar om het totaal te draineren gebied (d.w.z. het plangebied). Dit betekent dat de
gemeentelijke oppervlakte-onderzoeksvrijstelling in de praktijk niet zal gelden.
8 Zie noot 5.
9 Zie noot 6.
PETER
>>  DeepTech Vista Smart  <<

>>  Minelab Equinox 800    <<

Piscator

 • 150+ Berichten
 • ****
 • Berichten: 188
Knopjes.
« Reactie #5 Gepost op: december 20, 2011, 18:40:30 pm »
Is er iets mis met het forum?

De knopjes om te editten etc zijn weg..

tot horens .

via n Pbtje graag Jozef
« Laatst bewerkt op: oktober 18, 2013, 00:45:10 am »
PETER
>>  DeepTech Vista Smart  <<

>>  Minelab Equinox 800    <<

 

Naar Boven