klootvulling voor klootschieten

Loden klootvulling

An 18th century 50 mm. Wooden ball with lead in it for a field game or … What you see now are the leaden frames of two different sizes wooden balls. The game begins in the 14th century in whole of the Netherlands from that time .

Twee verschillende loden frames van twee diverse types van houten kloot ballen Het spel werd op 't veld of op straat gespeeld in heel Holland destijds. Het werd in de 14e eeuw uitgevonden en uitgevoerd. Het was dus een volksspel. In ieder dorp of stad was er wel een vereniging van 't houten balspel met zijn inwendige loden frame.

=========Houten kloot ============


Korte geschiedenis van het spel.

Klootschieten is een spel dat al heel oud is. In 1392 liet Albrecht van Beieren in de Haarlemmerhout de eerste klootschietbaan aanleggen. Rond 1500 was deze sport in Nederland mateloos populair. Ten gevolge van diverse omstandigheden, zoals de tachtigjarige oorlog, veranderde geloofsbegrippen en de daarop volgende Gouden Eeuw, raakte het klootschieten in onbruik.

Eeuwen later, verhaalt de geschiedenis, was het spel opnieuw populair. Buurtschappen, gehuchten, dorpen en steden daagden elkaar uit voor wedstrijden. Het aantal deelnemers was soms boven de honderd. Het kon tussen de rivaliserende groepen soms heftig toegaan.

De vóórmannen (leiders van het team) maakten vooraf afspraken over de te volgen spelregels, maar door verschillen in uitleg ontstonden er twistgesprekken die dan met de vuist werden beslecht, iets dat tegenwoordig bij het voetbal gebeurt. Om veel problemen te voorkomen hebben wij de spelregels maar op de achterzijde van dit informatieblad gezet.

Wat is een kloot.

Het ronde voorwerp waarmee geschoten (geworpen) wordt noemt men de kloot. Oorspronkelijk was de kloot een ronde houten bal. Tegenwoordig zijn er ook ballen van kunststof. Deze bal moet drie cilindrisch geheel doorboorde gaten hebben van dezelfde diameter welke in het midden bij elkaar komen en onderling 90 graden in richting van elkaar verschillen. Deze gaten moeten met lood gevuld zijn. De kloot moet een minimum diameter hebben van 50 mm. Aan maximum diameter en gewicht worden geen eisen gesteld.

Er is verschil in kloten. Zo zijn er:

veldkloten: van hout, lichter in gewicht dan een straatkloot.

straatkloten: meestal van hardere houtsoort. Tegenwoordig ook van kunststof i.v.m. slijtage.

zetkloten: kleinst mogelijke kloot. Wordt gebruikt voor een vorm van klootschieten waarbij de kloot zover mogelijk door de lucht geworpen moet worden. Uitrollen telt bij deze vorm van het spel niet mee.

stalen kloten (zgn. Ierse kloten): wordt alleen gebruikt in daarvoor vastgestelde wedstrijden. In Ierland wordt deze kloot op straat gebruikt.

Iedere streek heeft vaak zijn eigen kloot.

Op ons bedrijf gebruiken wij bij het spel de originele Twentse houten kloten, speciaal gemaakt bij een Twentse klotenmakerij.

Spelregels voor het klootschieten.

Er spelen altijd twee teams tegen elkaar.

Een team bestaat uit 4 - 6 personen. Elk team krijgt één kloot mee om te spelen.

Ieder team wijst een voorman aan.

De teamleden schieten om beurten.

De bedoeling van het spel is door hard en zuiver te schieten de kloot zover mogelijk over het parcours te rollen en het parcours in zo weinig mogelijk schoten af te leggen.

Vanaf de plaats waar de kloot blijft liggen schiet het volgende teamlid.

Het is de werper toegestaan een aanloop te nemen, maar de kloot moet geschoten zijn op de plaats waar de kloot was blijven liggen.

Als de kloot in de berm of de sloot is gerold, wordt de plaats van schieten bepaald haaks op de lengterichting van het parcours.

Bochten en kruisingen mogen worden afgesneden, met de bedoeling dat de kloot voorbij de as van de weg (van bestemming) moet rollen.

Wanneer een kloot tijdens het schieten een tegenstander of spullen hiervan raakt mag er opnieuw geschoten worden.

Wanneer teams aan het einde van het parcours met hetzelfde aantal schoten eindigen tellen de meters die de kloot over de finishlijn is gerold.

Twee team spelen altijd gelijk op. Zij blijven bij elkaar omdat steeds het team, waarvan de kloot achter ligt, als eerste weer moet schieten. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd.

De voormannen van beide teams noteren het aantal worpen, zowel van het eigen team als van de tegenstander. Hierdoor wordt vals spel voorkomen. Onderweg vergelijken de voormannen de standen met elkaar zo vaak zij dat nodig vinden.

Om ongelukken te voorkomen moeten alle spelers steeds goed opletten.

Degene die schieten gaat waarschuwt de anderen met een roep, bijv.: Pas op! Daar komt -ie!

Vanzelfsprekend moet er op straat rekening gehouden worden met het verkeer.

Bij het schieten moet men rekening houden met kuilen, bulten en afloop van het wegdek. Het kan gebeuren dat een kloot niet de richting volgt die u graag zag en in de sloot belandt. Om een kloot uit de sloot te halen wordt één zgn. klootharkje meegegeven per twee teams. Terug