19e eeuwse zilveren sierschijf speld.

Vrouwenhoofd van Maria Magdalena, randen gestyleerd,
achterzijde meesterteken op bevestigingshouder.
Afmeting: 3.5 cm diameter.

Maria Magdalena is de echtgenote van Jezus.

Een belangrijk deel van 'De Da Vinci Code' gaat over de rol van Maria Magdalena in de kerk.
Dan Brown stelt dat Maria Magdalena niet de hoer is die de kerk beweert dat zij is. Maria en Jezus
waren gewoon getrouwd.

Er zijn geen glasharde bewijzen die aantonen dat Jezus en Maria Magdalena met elkaar getrouwd
waren, dus feitelijk is alles wat je erover beweert een kwestie van 'geloof'. Je gelooft of Maria en Jezus
getrouwd waren, of je gelooft het niet.

Er is een aspect waar iedereen het tenminste over eens is: Maria Magdalena was geen hoer.
In de zesde eeuw is Maria Magdalena door paus Gregorius ten onrechte als zondanig bestempeld.
Of dat onderdeel uitmaakte van een bewuste lastercampagne van de kerk is onderwerp van debat.
Feit is in ieder geval dat het Vaticaan in 1969 schoorvoetend toegaf dat ze Maria Magdalena 1400 jaar
lang ten onrechte als hoer gezien had.

Er zijn binnen de kerk weinig toonaangevende kerkleiders te vinden die 'geloven' dat Jezus
getrouwd was met Maria Magdalena. Maar uit de bijbel blijkt wel dat Maria Magdalena aanwezig
was op een aantal belangrijke momenten in het leven van Jezus:
Uit het Nieuwe Testament blijkt dat ze aanwezig was bij zowel de kruisiging als de graflegging.
Bovendien was Maria Magdalena de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Daaruit kun je in ieder
geval de conclusie trekken dat deze vrouw een hele belangrijke rol speelde in het leven van Jezus.

Historicus Jacob Slavenburg, medevertaler van de Nag Hammadigeschriften, gaat er net als zeer veel
andere bijbelgeleerden van uit dat Jezus gewoon getrouwd was met Maria Magdalena:

"Maria Magdalena was geen hoer die door Jezus in genade was aangenomen. In werkelijkheid was ze
Jezus' geliefde vrouw. In de eerste eeuwen stond Maria Magdalena bekend als de Apostola apostolorum,
de apostel boven de apostelen."

Jacob Slavenburg schreef een boek over de 'valsheid in geschrifte' waaraan de eerste pausen zich
schuldig maakten. Veel oude geschriften en evangelien zijn in opdracht van de kerk vernietigd, omdat
de inhoud de eerste pausen niet aanstond.
Ook zijn er nogal wat tekstwijzigingen doorgevoerd in de teksten die nu tezamen het Nieuwe
Testament vormen. Maria Magdalena is zodoende bijna uit de bijbel geschreven. Uit de
Nag Hammadigeschriften blijkt dat Maria Magdalena veel belangrijker was dan de kerk ons voorspiegelt.

Niks hoer die door Jezus bekeerd werd. Maria Magdalena stond op geestelijk vlak naast Jezus.
Uit de Nag Hammadigeschriften blijkt dat Maria Magdalena geen vragen stelden zoals de apostelen
deden, maar dat zij vragen van de apostelen juist beantwoordde: Ze was volgens de tekst 'Gesprek
met de Verlosser' in de Nag Hammadigeschriften "de vrouw die het Al kende", en volgens het 'Evangelie
volgens Fillipus' "de vrouw die het licht zag toen alle andere leerlingen nog in het duister tastten".

De Nag Hammadigeschriften bestaan uit vroeg-christelijke teksten die in het jaar 325 door de kerk tot
ketterse geschriften werden verklaard. De evangelien volgens Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes
waren 'goddelijk'. Tientallen andere (soms oudere) evangelien, waaronder het Evangelie volgens
Thomas en het Evangelie volgens Maria Magdalena, moesten in opdracht van de kerk vernietigd worden
omdat de inhoud niet overeen kwam met de leer zoals de toenmalige kerkleiders die wilden uitdragen.

Zij zagen niets in een kerkleer waarin vrouwen (zoals Maria Magdalena) een belangrijke rol speelden.
Dus: weg met alle evangelien die vrouwen met kerkelijke aspiraties op ideeen kon brengen.
Veel kloosters verbrandden braaf de verboden evangelien, zoals de kerk hen had opgedragen.
Een klooster in Egypte verstopte alle verboden evangelien in een kruik onder de grond, waar ze pas in
1945 werden gevonden door een boer.

Anders dan het Nieuwe Testament, bevatten de Nag Hammadigeschriften wel aanwijzingen voor
een huwelijk tussen Maria Magdalena en Jezus. Zo staat in het 'Evangelie volgens Fillipus':
Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena,
die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus hield op een andere wijze van haar dan van de andere
leerlingen en hij kuste haar vaak."

Over wat er met Maria Magdalena gebeurde na de dood van Jezus is weinig bekend.
Er wordt beweerd dat zij stierf in Efeze, in de omgeving van Johannes de Evangelist.
Er is ook een theorie die ervan uitgaat dat Maria Magdalena (samen met dochter Sarah)
vluchtte naar Frankrijk en in Aix-en-Provence begraven ligt, (ik denk 't laatste.) Terug