paardenbel

Paardenbel

Voorwerp: Romeinse paardenbel
Periode: 0 tot 400 n.Chr.

Two Dutch=Roman period bronze / brass horse bels.
Time: approx. 0-4th century A.D.

Paardenbel Terug