Romeinse akker vondst gouden ring

Romeinse akker vondst gouden ring

Romeinse akker vondst gouden ring

Weer een fijn metaaldetector dagje erop uit

Een Typisch fijn zoekdagje vandaag. Ik besluit ergens in het midden van het Land een Romeinse Periode Akker aan te doen. Nadat ik verlof van de Landeigenaar heb kan ik gaan zoeken. De avond voorheen heeft 't goed geregend de zoekakker is nu perfect voor het vinden van leuke items de Metaaldetector seint zijn decibellen de grond in deze signalen worden nu versterkt rondom 't nog te vinden artefact de grond rondom deze is na een flink portie regen goed doorweekt waardoor 't object beter te detecteren is dus je hebt meeeer kans om meeeer te vinden met je Metaaldetector. En ja persoonlijk doe ik altijd een bril op voor de oogvondsten die na een regenbui altijd op zo'n akker eruit springen. Deze zijn ook beter te spotten dan voorheen zijn lekker uitgeregend, de modder is er nu vanaf als er iets bovenop ligt. Zo, spullen zijn klaar, de laarzen aan, m'n piep plastic potje heb ik en m'n reserve batterijen dus ik kan starten en ja op de akker zelf was ik niet de eerste; Veel detecting gaten.

Deze Detecting gaten die vind ik wel fijn op n akker want daaraan kan ik zien dat mn voorganger er resultaat mee had vanuit zo'n dicht geschoven gat daar ga ik altijd n cirkel omheen lopen met n Zwaai looppad van n meter breed dit geef hier al meteen n signaal Na n diepte gegraven te hebben van ongeveer 35cm zie ik n geel object tussen het zand te liggen mn hart begint sneller te kloppen en ja hoor n ronde gouden ring uit deze periode hoog karaat nou dit is meteen leuk meegenomen na ongeveer het 6e gaatje in mn ooghoeken zie ik De Landeigenaar aankomen en vraagt heb je al wat gevonden ik zeg ja net de deze n glanzende goudenring waar geen stempels of enig naam instaat binnenzijde de man maakt prompt meteen mn altijd doende afspraak waar hij zegt dat kost je wel n fles goede Oude klare ja dat is n deal zeg ik a.s Zaterdag breng ik m mee voor je, ja hij vertelde me dat er met de regelmaat zoekers kwamen en ook af en toe iets uit de grond haalde na n tijdje mn hobby uitgelegd te hebben aan de eigenaar vertrekt Deze landeigenaar weer en kan ik mn detecting tocht hervatten en ja vlak bij mn laatste piepgat Ligt daar bovenop n leuke aan weerszijde afgevlakt fraaie Kraal nou mn dag kan niet meerstuk. En de bovenste foto’s is het dagresultaat.

Stichting en Koningstijd
Toen Romulus Rome stichtte in 753 v. Chr., zag het er niet naar uit dat het hutdorpje op de Palatijn, een van de spreekwoordelijke zeven heuvels aan de oevers van de Tiber, zou uitgroeien tot de hoofdstad van een wereldrijk. Rome ambieerde echter al spoedig machtsuitbreiding in Midden-Italië. Het onderging veel invloeden van de Etrusken en stond voor korte tijd zelfs onder Etruskische heerschappij. Volgens de traditie regeerden er tussen 753 en 510 v. Chr. zeven koningen aan wie verschillende maatregelen worden toegeschreven.

Republiek
In 510 v. Chr. werd aan de alleenheerschappij van de laatste koning, de Etrusk Tarquinius Superbus, een einde gemaakt. Als nieuwe staatsvorm werd de republiek ingesteld. De leiders van de staat mochten hun ambt slechts één jaar uitoefenen en zij deden dit altijd in paren. Aanvankelijk werden deze leidinggevende figuren alleen uit de bovenlaag gekozen, maar later kreeg een veel grotere groep mannelijke burgers actief en passief kiesrecht.
Men kon in het openbaar bestuur carrière maken volgens een voorgeschreven volgorde die liep van aediel (een soort wethouder van openbare werken) tot consul (een soort burgemeester). De Senaat (letterlijk 'raad van ouderen') hield toezicht op wetgeving en wetshandhaving en bracht adviezen uit. De legerleiding was in handen van officieren, consuls en praetoren.

Burgeroorlogen
In de vierde en derde eeuw v. Chr. breidden de Romeinen hun invloedsgebied sterk uit. Juist door deze expansie begon het Romeinse bestuurssysteem scheuren te vertonen. Sulla, Pompeius en Caesar waren het oneens over de te voeren politiek en na de moord op de laatste in 44 v. Chr. ontstond een bloedige burgeroorlog. Uiteindelijk greep Caesars adoptiefzoon Octavianus de macht. Hij werd in 27 v. Chr. princeps (letterlijk 'eerste onder de burgers') en droeg de erenaam Augustus ('Verhevene'). Augustus handhaafde in principe de Republikeinse staatsinrichting, maar de macht lag van nu af bij de keizer.

Expansie
De twee eerste eeuwen van onze jaartelling laten een enorme expansie van macht en economie van het Romeinse Rijk zien. Uiteindelijk waren alle landen rond de Middellandse Zee onderdeel van het Imperium Romanum. De Rijn vormde de noordgrens en de oostgrens lag in het huidige Irak. Egypte en Noord-Afrika produceerden graan voor de wereldstad Rome en overal werd Latijn en/of Grieks gesproken. De lokale bestuurssystemen bleven bestaan onder een overkoepelend Romeins bestuur. Uit alle delen van het Rijk trokken mensen naar Rome.

Verdeling van het rijk
Na 200 na Chr. ontstonden interne problemen; de druk op de grenzen werd groter en verschillende groepen streden om autonomie. Aan het einde van de derde eeuw kon het Rijk niet langer als een eenheid functioneren. Het werd in vieren verdeeld en Rome verloor zijn centrale positie. In de vroege vierde eeuw werd Constantinopel, genoemd naar Keizer Constantijn, de hoofdstad van het Rijk.

Huizenbouw
Van de wooncultuur uit de koningstijd en republiek is in Rome door permanente bewoning met voortdurende veranderingen en verbouwingen vrijwel niets over. Ook wat de latere tijd betreft moet letterlijk gezocht worden onder bestaande, middeleeuwse en recentere bebouwing.
Pompeii biedt voorbeelden van huizenbouw vanaf de derde eeuw v. Chr tot de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr., de havenstad Ostia voor de gehele keizertijd. In de Republikeinse tijd ontwikkelden zich huizen met een centrale open ruimte (atrium). Vanaf de tweede eeuw werden deze soms uitgebreid met een peristylium (zuilengalerij). Wegens grondschaarste ontstonden in de eerste eeuw n. Chr. flatgebouwen waarvan in Ostia voorbeelden bewaard zijn gebleven.
In Rome omringden openbare en religieuze gebouwen de centrale plaats van de stad, het forum, en bekroonden de toppen van de heuvels. De bakstenen woonhuizen stonden dicht om die monumenten heen en contrasteerden met de officiële gebouwen die uit marmer en travertijn waren opgetrokken. De façades waren versierd waren met beelden, zuilen en reliëfs.

Tempels en religie
De Klassieke tempels zijn ontleend aan Etruskische voorbeelden. Ze werden gemaakt van hout, tufsteen en terracotta. Doordat ze op een hoog podium stonden, waren ze in het stadsbeeld van verre herkenbaar. Naar voorbeelden uit de Griekse en Hellenistische wereld werden vanaf de late tweede eeuw ook marmer en kalksteen gebruikt.
Er heersten in Rome geen algemeen geldende regels op het gebied van godsdienst. De staat liet iedereen vrij, mits men de staatsgoden en machthebbers eerbiedigde en indien nodig eer bewees. Hierdoor konden aanhangers van de geïmporteerde Egyptische Isiscultus, joden en christenen ongestoord hun religieuze praktijken uitoefenen.

Huis, inrichting en huisraad
Romeinse woningen waren multifunctioneel. Een familie kon bestaan uit meer generaties plus personeel (meestal huisslaven) en iedereen oefende verschillende taken uit. Men ontving veel en graag, niet uitsluitend uit warme gastvrijheid, maar vooral om zijn welvaart en welstand te laten zien. Prestige werd tot uitdrukking gebracht in de aankleding van de woning met schilderingen, mozaïeken en meubilair.
Het eten en het aansluitende drinkgelag vonden in de late middag en vroege avond plaats. Om de eetruimtes te verlichting werden olielampen gebruikt. Vaak grensden eetvertrekken aan een tuin met daaromheen een zuilengalerij.

Portretten
Voor Grieken en Romeinen waren portretten iets uitzonderlijks. Niet iedereen mocht zich zomaar laten vereeuwigen en het was niet uitsluitend een kwestie van geld. Vooraanstaande personen konden in het openbaar na hun dood worden geëerd met een standbeeld.

One fine Metaldetecting Day

A typical fine day search today I decide somewhere in t middle of the country n Roman period to do after I leave of Arable the Land owner I can go find the evening previously have; t has rained the search field is now perfectly well for finding fun items the metal detector transmits his decibels the ground in these signals are now strengthened around t the ground around this is yet to find artefact

Quite good rain soaked after n portion allowing t object to detect is so you have better chance to find meeeer meeeer with your metal detector and Yes personally I always do n glasses on for the Oogvondsten that after always stand out as n akker rainstorm n these are

better than before are delicious also rained out spotting the mud is there now from if there is something on top of lies. so stuff are ready the boots to mn beep plastic potty I and mn spare batteries so I can start and Yes in the field, I myself was not the first lot of detecting holes

I find this Detecting holes that fine on n akker because there I can see that there was result so n mn predecessor from there I go always n circle slid close hole around it run with n from n m wide gangway Whisk this enter here already n signal

After having dug approximately 35 cm depth n I see n yellow object between the sand to lie mn heart beat faster starts and Yes n round high carat gold ring from this period well this is taken immediately after about the 6th hole in mn nice eyes I see

The Land owner arrive and asks have you already found what I say Yes just this n shiny golden ring where no stamps or any name in charge inside the man doing always makes prompt appointment where he says immediately mn costs you so much n bottle good old klare Yes that's n deal I say a. s m I bring along for Saturday you yes he told me that there

with the regularity seekers came and also occasionally something from the ground pulled out after n while mn hobby to have This explained to the owner and can I mn departs landowner weather detecting trip resume and yes there is located near mn last piepgat n fun on opposite sides flattened beautiful Bead well mn day can not meerstuk and upper photos is t Day detecting result

Wieder eine feine Metaldetector Tag

Eine typische schöner Tag-Suche heute ich, irgendwo in t Mitte der n Römerzeit Land entscheiden zu tun, nachdem ich von Kulturpflanzen der Grundbesitzer verlassen ich kann gehen, finden am Abend zuvor haben; t geregnet hat die Suche Feld ist nun perfekt auch zum Spaß beim Suchen der Metal Elemente Detektor überträgt seine Dezibel Boden in diese Signale sind nun verstärkt um t der Boden um dies ist noch zu Artefakt finden

Sehr gutes Regen durchnässt nach n Teil t Objekt zu erkennen ist damit Sie besser die chance haben zu Meeeer Meeeer mit Ihrem Metalldetektor finden und ja persönlich ich immer tun n Gläser auf für die Oogvondsten, dass nach immer als n Akker Gewitter n diese abheben sind

besser als vorher lecker sind auch regnete aus Schmierblutungen Schlamm ist es jetzt aus gibt es etwas oben auf liegt. so Sachen sind bereit die Stiefel zu Mn Signalton Kunststoff Töpfchen ich und Mn Ersatzteile Batterien, so dass ich beginnen können und ja im Feld, ich selbst war nicht die erste Partie zu erkennen

Ich finde das Erkennen von Bohrungen, dass gut auf n Akker, weil dort ich sehen kann, dass Ergebnis gab es so n Mn Vorgänger von dort ich gehe immer n Kreis enge Loch rutschte um es laufen mit n von n m breiten Gang Schneebesen eingeben dies hier schon n Signal

Nach ca. 35 cm Tiefe n gegraben haben sehe ich n gelbes Objekt zwischen Sand zu liegen Mn Herzen schlagen schneller startet und ja n runden hohen Karat gold Ring aus dieser Zeit gut dies erfolgt unmittelbar nach über das 6. Loch in Mn schöne Augen sehe ich

Der Grundbesitzer kommen und fragt, haben Sie schon gefunden, was ich sage ja nur diese n glänzenden goldenen Ring wo macht keine Briefmarken oder einen beliebigen Namen Verantwortlichen innerhalb der Mann dabei immer Prompt Termin wo er sagt sofort Mn kostet Sie soviel n Flasche guten alten Klare ja, das ist n Deal ich sagen A. s m ich mitbringen für Samstag Sie ja er erzählte mir, dass es

mit der Regelmäßigkeit suchende kam und auch gelegentlich etwas aus dem Boden zog nach n und Mn Hobby zu haben, dies erklärte der Besitzer und kann ich Mn fährt Gutsbesitzer Wetter erkennen Reise fortsetzen und ja es liegt in der Nähe von Mn letzten Piepgat n Spaß auf gegenüberliegenden Seiten abgeflacht schöne Perlen auch Mn Tag nicht kann Meer stuck und oberen Fotos ist der tagg detecting Ergebnis Terug